Jugendkommissioun-klengFoto: Gerry Schmit

Numm Fonktioun
Joël Groff President
Carlo Thoss Caissier
Army Dobbins
Yannick Groff
Jerry Juttel
André Klein
Luis Pereira
Jeff Rohen
Eric Schanen
Martine Schaul
Jeff Schmit
Frank Thill
Claude Weber
Kevin Zender