De Weili Cup aus der Vulleperspektiv gesinn: Eise Minimes-Trainer Pascal mécht et méiglech. Merci dofir!