BAMBINIS U7 Zahlen Léon (621238198)
Dorotea Carlo (621708514)
Gendera Christoph (0049 1733 9787 70)
Responsabelen CDJ:
Groff Joël (621245547)
Dënsdesvun 17.00 – 18.00 zu Weiler
Donneschdesvun 17.00 – 18.00 zu Weiler
PUPILLES U9Komes Claude (661155177)
Steichen Claude (661805415)
Responsabelen CDJ:
Zender Kevin (661759199)
Méindesvun 17.30 – 18.45 zu Weiler
Donneschdesvun 17.30 – 18.45 zu Weiler
POUSSINS U11 Groff Joël (621245547)
Schmit Jeff (661230975)
Becker Lucien (691886349)
Responsabelen CDJ:
Dobbins Army (621261340)
Méindesvun 17.30 – 19.00 zu Weiler
Mëttwochsvun 17.30 – 19.00 zu Weiler
Freidesvun 17.30 – 19.00 zu Weiler
MINIMES U13Da Rocha Orlando (691619759)
Pereira Luis (621712847)
Responsabelen CDJ:
Thoss Carlo (621282717)
Dënsdesvun 17.30 – 19.00 zu Weiler
Mëttwochsvun 17.30 – 19.00 zu Weiler
Freidesvun 17.00 – 18.30 zu Weiler
SCOLAIRES U15Toyisson Basile (661197444)
Nennig Guy (621143130)
Responsabelen CDJ:
Groff Joël (621245547)
Méindesvun 17.45 – 19.15 zu Uespelt
Dënsdesvun 18.00– 19.15 zu Weiler
Donneschdesvun 18.00– 19.15 zu Weiler
CADETS U17Pott Christian (691803584)
Rohen Jeff (691366842)
Responsabelen CDJ:
Strasser Joël (621306756)
Méindesvun 18.00 – 19.30 zu Izeg
Mëttwochsvun 19.00 - 20.30 zu Weiler
Freidesvun 18.00– 19.30 zu Weiler
SENIORS II / ESPOIRSDa Rocha Orlando (691619759)
Dënsdesvun 19.00 – 20.30 zu Weiler
Donneschdesvun 19.00 – 20.30 zu Weiler
GOLKIPPSTRAININGPina Cruz Lucien (621482027)
Dënsdesvun 15.00 – 16.00 an vun 16.00 bis 17.00 zu Weiler